Organisatie Managementautoriteit

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn aangewezen als Managementautoriteit (MA).

Daarmee zijn zij verantwoordelijk voor beheer en uitvoering van OP Oost en voor het nemen van besluiten over EFRO-subsidieaanvragen in Oost-Nederland. 

Comité van Toezicht (CvT)

Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit en doeltreffendheid van de uitvoering van het programma. Het Comité van Toezicht bestaat uit:

  • Een onafhankelijk voorzitter. Deze neemt zitting als vertegenwoordiger van de lidstaat of van de managementautoriteit.
  • Bestuurders  namens: de provincie Gelderland,  de provincie Overijssel, de steden uit Gelderland, de steden uit Overijssel, de Universiteiten in Oost-Nederland, de Hogescholen in Oost-Nederland, het MKB in Oost-Nederland.
  • Vertegenwoordigers: namens Gelijke kansen,  namens milieu / duurzaamheid,  namens werknemers,  van het Rijk, van de Europese Commissie.
  • Een Secretaris.

Deskundigencommissie

In deze commissie hebben experts zitting vanuit  het onderwijs, de overheid en ondernemers (triple helix-partners).

De deskundigencommissie adviseert de Managementautoriteit over de inhoud en kwaliteit van de ingediende projecten. Het advies heeft de vorm van een gezamenlijke score, die aan alle ingediende projecten wordt toegekend. Een aanvraag kan maximaal 100 punten scoren. Een vertegenwoordiger van de provincies en een vertegenwoordiger vanuit de steden nemen deel aan de vergadering. Zij hebben geen stemrecht maar een adviserende rol.

Kennispartners

Programmasecretariaat

De dagelijkse coördinatie van het programma OP Oost ligt bij het Europees Programmasecretariaat van de provincie Gelderland. Dat werkt nauw samen met het Expertisecentrum Europa van de provincie Overijssel. Het programmasecretariaat beoordeelt subsidieaanvragen als eerste, met name op (financieel)technische en inhoudelijke aspecten. Met een preadvies stuurt het Programmasecretariaat de aanvraag vervolgens door naar de deskundigencommissie.