Kwaliteitsscan OP Oost  in 2020

30-1-2021 OP Oost onder de loep

Net als in de afgelopen jaren is in 2020 een enquête gehouden onder subsidieaanvragers. Er zijn drie sets met vragen verstuurd: voor nieuwe projecten over het aanvraagtraject, voor lopende projecten over de rapportages en de vastgestelde projecten hebben we gevraagd naar het effect van het project. De uitkomsten van de  enquête laten over het geheel zien dat van de toegenomen tevredenheid in 2018 en 2019 ook in 2020 sprake is

Nieuwe projecten

Zowel de medewerkers van OP Oost, als de website van OP Oost en het handboek EFRO worden in 2020 met een hoger cijfer beoordeeld dan de jaren ervoor. Het gebruik van het Handboek EFRO is in 2020 echter afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit geldt ook voor het gebruik van de website van OP Oost. De respondenten hebben vaker contact gezocht met de medewerkers van OP Oost.

Lopende projecten

Het grootste deel van deelnemers vindt de informatie over de rapportages op de website compleet. Ook  vindt men de regels met betrekking tot de voortgangs- en eindrapportages duidelijk. Wel geven deelnemers ook dit jaar aan dat zij graag eerder willen weten wanneer hun  rapportage wordt beoordeeld en wanneer de eindafrekening plaatsvindt. 

Gevolgen Covid

De nieuwe en lopende projecten hebben we ook een vraag gesteld over het effect van Covid op hun project. De helft van de deelnemers  zegt aan ‘enige’ hinder te ondervinden en ongeveer een kwart ‘veel’. De projecten lopen vertraging op door dat het lastiger overleggen is. Ook vallen mensen uit of  kunnen niet naar Nederland komen. Daarnaast zijn niet alle werkzaamheden vanuit huis uit te voeren en heeft men te maken met beperkingen zoals maximaal twee personen op een testlocatie, gesloten laboratoria of andere prioriteiten in de medische wereld. 

Vastgestelde projecten

Ten opzichte van vorig jaar vindt een opvallend groter deel van de respondenten het project succesvol. De belangrijkste toegevoegde waarden e is volgens de deelnemers  het realiseren van nieuwe producten/diensten en de stimulans om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Driekwart van de deelnemers geeft ook aan dat de het project bijdraagt aan de samenwerkingsmogelijkheden met andere MKB-ers. Tot slot zegt meer dan de helft van de deelnemers dat het project niet zou zijn doorgegaan als men geen EFRO-subsidie had gekregen.

Bedankt

Naast de meerkeuzevragen hebben wij ook concrete opmerkingen als toelichting ontvangen. ook met deze verbeterpunten gaan wij aan de slag. Onze hartelijke dank aan iedereen die ons van feedback heeft voorzien!

Terug naar nieuwsoverzicht