In financiële moeilijkheden?

2-3-2017 Martijn van der Voort


Waarom hoort er bij de subsidieaanvraag een ‘verklaring geen financiële moeilijkheden’?

Bij subsidies gaat het om publieke middelen die we goed willen verantwoorden. Het is dan niet logisch dat een project subsidie krijgt terwijl het mogelijk niet (volledig) uitgevoerd wordt gezien de financiële situatie van één van de partners. Bovendien kan er in zo’n situatie ook sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun.  De Europese Commissie heeft namelijk criteria opgesteld die aangeven wanneer er wel of geen subsidie verleend mag worden. Bedrijven of organisaties in financiële moeilijkheden zijn uitgesloten.

Geldt dit alleen voor de mkb-ers of voor alle partners in het project?
Ook partners die niet tot het mkb behoren moeten de ‘verklaring geen financiële moeilijkheden’ invullen. Voor bijvoorbeeld stichtingen of grote bedrijven gelden wel andere criteria. Het gaat overigens om de financiële gegevens van de groep waartoe een bedrijf of organisatie behoort. Op het moment van de aanvraag mag dus geen van de deelnemende partners in financiële moeilijkheden verkeren. Is dit wel het geval dan kan het project niet gesubsidieerd worden. Zelfs niet met een positief advies van de deskundigencommissie.

Voeren jullie de financiële toets niet uit vóór de deskundigencommissie adviseert?
We streven er naar om de toets op financiële moeilijkheden af te ronden voor de aanvraag naar de deskundigencommissie gaat.  Maar om de besluitvorming niet op te houden kan het zijn dat deze toets wordt uitgevoerd terwijl het projectvoorstel al bij de deskundigencommissie ligt.

Wanneer is een bedrijf of organisatie in financiële moeilijkheden?
Het belangrijkste criterium bij BV’s en NV’s is dat op groepsniveau op het moment van de aanvraag niet meer dan de helft van het geplaatst aandelenkapitaal door verliezen teniet gedaan mag zijn. Oftewel, bij BV’s en NV’s dient de omvang van het eigen vermogen minimaal de helft van de waarde van het geplaatst aandelenkapitaal te bedragen. Wanneer niet aan dit criterium voldaan wordt, kan dit helaas niet ondervangen worden door argumenten als een goed gevulde orderportefeuille of garantstellingen. Als er geen verliezen zijn, is er doorgaans geen probleem. In het formulier 'verklaring geen financiële moeilijkheden' staat een rekenhulp en zijn voorbeelden gegeven over wat wel en niet meegeteld mag  worden bij de reserves.

Hoe weten jullie of de gegevens juist zijn?
Wij controleren de ingevulde formulieren met de gegevens die beschikbaar zijn bij de Kamer van Koophandel, zoals de daar gepubliceerde cijfers. Wanneer de verklaring wordt ingevuld op basis van andere dan bij de Kamer van Koophandel gepubliceerde  cijfers, zoals een nog niet gepubliceerde jaarrekening of tussentijdse cijfers, dan kan de aanvrager deze  het beste meesturen zodat wij ook dit kunnen beoordelen.

Wat gebeurt er als jullie constateren dat een partner in financiële moeilijkheden is?
Bij first come first serve-regelingen krijgt de aanvrager nog gelegenheid om een oplossing te zoeken zodat het project niet in gevaar komt. Een oplossing kan bijvoorbeeld een extra storting op de agioreserve zijn waardoor het eigen vermogen verhoogd wordt. De datum van compleetheid wordt dan wel aangepast naar het moment waarop de de informatie over de storting is ontvangen. Bij tenders kan dit niet omdat alleen compleet en juist ingediende aanvragen in behandeling worden genomen. Het project moet dan worden  afgewezen.

Waar vind ik meer informatie?
Het formulier ‘verklaring geen financiële moeilijkheden’ is als bijlage te vinden bij de verschillende regelingen op de website. Als aanvragers dit formulier invullen, zien ze meteen in welke situatie(s) er sprake is van financiële moeilijkheden.


 

Terug naar nieuwsoverzicht