Hoe werkt de deskundigencommissie

2-12-2016 Hans Ahoud

Op 3 november is er weer een vergadering van de deskundigencommissie. We vragen OP Oost projectmanager Hans Ahoud naar het hoe en waarom van deze commissie.

Waarom is er een deskundigencommissie?

OP Oost voert het programma uit voor de provincies Gelderland en Overijssel. Een deel van ons werk bestaat uit het behandelen en beoordelen van aanvragen van ondernemers en organisaties voor het verkrijgen van een EFRO-subsidie. Omdat we hier te maken hebben met overheidsgelden vinden we het belangrijk om er zo integer en objectief mogelijk mee om te gaan. De EFRO-subsidieprogramma’s hebben daarom afgesproken voor de inhoudelijke beoordeling ieder een commissie van externe deskundigen aan te stellen. Deze deskundigencommissie beschikt over specifieke kennis zodat zij een goed onderbouwd en betrouwbaar advies kan uitbrengen.

Wie zitten er in de deskundigencommissie?

De deskundigencommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers die kennis hebben op het gebied van AgroFood, Health, High Tech Systemen & Materialen, Energie en Milieutechnologie (en biobased economy). Zij zijn op de hoogte van ontwikkelingen en behoeften in de markt. De leden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, brancheorganisaties, hogescholen en universiteiten maar nemen deel op persoonlijke titel. Op de OP Oost website is te lezen wie de leden zijn.

Hoe is de sfeer in zo’n vergadering?

Er zijn inmiddels al 10 vergaderingen geweest en ik merk dat de leden ondanks de hoge workload, de diversiteit en vernieuwende ontwikkelingen erg interessant vinden en daarmee het beoordelingswerk ook als leuke afwisseling van de dagelijkse werkzaamheden ervaren.

Beoordelen alle leden van de commissie alle projectvoorstellen?

De deskundigheidscommissie bestaat uit 13 leden. Een ingediend project wordt door diverse leden onafhankelijk van elkaar voorbereid en beoordeeld waarna deze in de vergadering door de gehele deskundigencommissie wordt behandeld. De vergadering stelt gezamenlijk een advies aan Gedeputeerde Staten op. Gedeputeerde Staten Gelderland is de Managementautoriteit van het programma en neemt op basis van het advies van de deskundigencommissie het daadwerkelijke besluit over de projecten

Krijgt de aanvrager achteraf een rapport van de beoordeling?

Het advies van de deskundigencommissie wordt verwerkt in het besluit (beschikking) van Gedeputeerde Staten maar vaak is er al eerder telefonisch contact met mij, of één van mijn collega’s, over de uitslag van de deskundigencommissie.

Op welke criteria worden projectvoorstellen beoordeeld?

Subsidieaanvragen worden inhoudelijk beoordeeld op basis van vijf beoordelingscriteria die landelijk zijn bepaald. Op de website van OP Oost staat een toelichting op deze criteria. Aan deze vijf criteria wordt per prioriteit en regeling een verschillende weging meegegeven. Bij Energie en Milieutechnologie projecten weegt het criterium ‘duurzaamheid’, bijvoorbeeld zwaarder dan bij projecten uit de Health sector.  Alle aanvragen moeten minimaal 70 van de 100 punten scoren. Als er meer positief beoordeelde aanvragen zijn dan beschikbaar budget, worden bij een tendersystematiek projecten gekozen op basis van ranking. De beste projecten gaan door. Bij een 'first come first serve' openstelling wordt er indien nodig geloot tussen alle aanvragen die op dezelfde dag compleet zijn ingediend.

Is het besluit van de commissie bindend en kun je bij afwijzing opnieuw aanvragen?

De deskundigencommissie geeft een advies en Gedeputeerde Staten Gelderland neemt het besluit. Wanneer de aanvraag door Gedeputeerde Staten is afgewezen mag er altijd een nieuwe aanvraag ingediend worden. Mits er nog voldoende budget beschikbaar is. Het is hierbij natuurlijk raadzaam om de aanvraag bij te stellen aan de hand van van het advies van de deskundigencommissie.

Waar moeten we dan aan denken?

De deskundigencommissie heeft onlangs vergaderd waarbij cluster- en netwerkprojecten zijn beoordeeld. Daarbij  kwam bijvoorbeeld naar voren dat de score op “Mate van innovativiteit”  hoger wordt als initiatiefnemers beter duidelijk maken waarin het  projectvoorstel zich onderscheidt van bestaande initiatieven. Het is belangrijk dit concreet en realistisch toe te lichten in de aanvraag. De score op “Kwaliteit ” kan bij dit type projecten hoger worden door in het projectvoorstel de aansluiting met het MKB aannemelijk te maken en de duurzaamheid van het projectvoorstel aan te tonen. Het is ook hier belangrijk concrete resultaten te benoemen.

Terug naar nieuwsoverzicht