2021-2027

In 2021 gaat er een nieuwe programmaperiode voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van start.  Op deze pagina informeren we u over de wijze waarop in Oost-Nederland de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) tot stand komt en hoe deze vertaald wordt naar het nieuwe Operationeel Programma (OP) Oost Nederland voor de jaren 2021-2027.

Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3)

De Regionale Innovatie- en onderzoeksstrategie (RIS3), voorheen ook wel Slimme Specialisatie Strategie genoemd, vormt de basis voor de programmering van EFRO in 2021-2027. De RIS3 beschrijft waarin Oost-Nederland verschillend is in vergelijking met andere regio’s in Nederland en Europa. Deze RIS3 bouwt voort op de eerste versie, die in aanloop naar de EFRO-subsidieperiode 2014-2020 is opgesteld.

Werkwijze

Het actualiseren van de RIS3 wordt door de gezamenlijke provincies Overijssel en Gelderland uitgevoerd en is bijna klaar. De deskstudie is uitgevoerd, interviews en bijeenkomsten met belanghebbenden hebben plaatsgevonden. Ook is bij beide provincies intern afgestemd en is door een spiegelgroep en het huidige Comité van Toezicht reactie gegeven. Ook is afgestemd met het ambtelijk overleg van het profiel Th!nk East. Zij presenteren de specialisaties ‘concepts for a healthy life’ en ‘smart and sustainable industries’ richting Europa en (potentiele) internationale samenwerkingspartners.

Besluitvorming

De de colleges van GS van beide provincies stellen de uiteindelijke versie van de RIS begin 2020. Het is beslist de bedoeling dat de RIS een 'levend' document is. Als in de komende jaren nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven tot bijstelling, dan wordt de RIS hierop aangepast.

OP Oost-programma 2021-2027

In vervolg op de actualisering van de RIS3 is begin 2020 ook de uitwerking van het OP Oost-programma voor 2021-2027 gestart. Zodra de inhoud hiervan bekend is, informeren wij u.  Hieronder informeren wij u over de totstandkoming van het Operationeel Programma (OP). Op dit moment ziet het er naar uit dat dit programma in 2021 van start gaat, maar deze planning is niet zeker. De officiële start van de nieuwe programmaperiode hangt af van de besluitvorming rondom het Meerjarig Financieel Kader (MFK) in Brussel.

Werkwijze

Op basis van nieuwe lijnen in het Europees beleid, nationale kaders en de laatste actualisering van de regionale innovatiestrategie (RIS), krijgt het nieuwe programma vorm. De vertaling van de Europese en nationale kaders naar Oost-Nederlandse keuzes stemmen wij graag, zoveel als mogelijk, af op wensen in onze provincies. Daarom spreken wij ook met belanghebbenden over de ontwikkeling van het programma. De eerste stakeholdersbijeenkomst vond plaats op 4 februari 2020.  Er is die dag input  opgehaald om te komen tot een OP. Op basis van deze consultatie, de EU-, nationale- en regionale kaders en de evaluaties van het huidige OP Oost 2014-2020 wordt een concept OP opgesteld. Een brede consultatie van stakeholders over het concept OP bij is voor de zomer gepland. Afhankelijk van de voortgang van besluitvorming op EU niveau (die de kaders bepalen) wordt dit aangepast. Zodra hierover meer informatie bekend is vindt u dit op deze website. 

Contact

Marieke Dijkstra – provincie Gelderland, m.dijkstra@gelderland.nl
Marcia Brouwer – Ilbrink – provincie Overijssel. M.brouwer-ilbrink@overijssel.nl