2021-2027

In 2021 start een nieuwe programmaperiode voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Hier informeren we u over hoe in Oost-Nederland de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) tot stand is gekomen en hoe deze vertaald wordt naar het nieuwe Operationeel Programma (OP) Oost Nederland voor de jaren 2021-2027.

OP Oost-programma 2021-2027

In vervolg op de actualisering van de RIS3 is begin 2020 ook de uitwerking van het OP Oost-programma voor 2021-2027 gestart.  Op dit moment ziet het er naar uit dat dit programma in 2021 van start gaat, maar deze planning is niet zeker. De officiële start van de nieuwe programmaperiode hangt af van de besluitvorming rondom het Meerjarig Financieel Kader (MFK) in Brussel.

Proces

  • Publieksconsulatie  van 7 december tot 13 januari 2021. Voor iedereen op die geïnteresseerd is in het programma en opmerkingen wilde delen was het van 7 december  t/m 13 januari mogelijk te reageren op het concept operationeel programma. Wij danken diegenen die hiervan gebruik gemaakt hebben voor hun betrokkenheid en inbreng.

  • Zomer 2020: Brede consultatie van de stakeholders;. Deze tijdsplanning is afhankelijk van besluitvorming MFK in Brussel. Als dit besluit voor de zomer wordt genomen, kan het Operationeel Programma najaar 2020 gereed zijn. Valt het MFK besluit na de zomer, dan schuift de ontwikkeling van het Operationeel Programma ook door
  • Eerste helft 2020: Opstellen concept Operationeel Programma door de provincies, in afstemming met de spiegelgroep en het Ministerie van EZK, op basis van consultatie stakeholders, de EU-, nationale- en regionale kaders en de evaluaties van het huidige OP Oost 2014-2020.
  • Stakeholdersbijeenkomst 4 februari 2020: input opgehaald om te komen tot een Operationeel Programma.

Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3)

De Regionale Innovatie- en onderzoeksstrategie voor slimme specialisatie (RIS3) geeft op basis van de potentie van de regio Oost Nederland aan waar zich kansen voor specialisaties bevinden en vormt de basis voor de programmering van EFRO in 2021-2027. Het definitieve document kunt u hiernaast downloaden.

Proces

  • Maart 2020: Colleges van gedeputeerde staten van Overijssel en Gelderland hebben de RIS3 vastgesteld
  • Periodiek (1- á 2 jaarlijks) zal met de Spiegelgroep worden nagegaan of nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven tot bijstelling. De RIS3 wordt daarna, indien nodig, aangepast. Zo blijft de RIS3 een “levend” document.
  • 2019- begin 2020: RIS3 geactualiseerd in afstemming met stakeholders,  de spiegelgroep, Th!nk East.

Contact

Marieke Dijkstra – provincie Gelderland, m.dijkstra@gelderland.nl
Jacques van Steenbergen, J.v.steenbergen@overijssel.nl