Stimuleren clusters en netwerken (3.5)

Aanvragen van 21 maart 2018 t/m 28 februari 2019

Er zijn vier activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd binnen de openstelling voor het Stimuleren clusters en netwerken:

  1. Het tot stand brengen van samenwerking gericht op MKB-ondernemingen in Oost-Nederland;
  2. Het uitbreiden van een bestaande samenwerking met nieuwe MKB-ondernemingen;
  3. Het stimuleren van MKB-ondernemingen tot valorisatie;
  4. Het tot stand brengen van samenwerking tussen MKB-ondernemingen en eindgebruikers, gericht op het bevorderen van de toepassing van koolstofarme technologieën;

De activiteiten 1,2 en 3 moeten gericht zijn op ondernemers in de EMT sector inclusief biobased óf op ondernemers in de Agrofood, Health of HTSM sector in combinatie met een andere S3 of ondersteunende sector. Activiteit 4 is uitsluitend gericht op op koolstofarme innovatie, gericht ondernemers in de EMT sector inclusief biobased. De projectactiviteiten zijn additioneel ten opzichte van bestaande sectorale, regionale en nationale initiatieven die reeds door de aanvragers worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van projecten met Cluster- en Netwerkactiviteiten kan subsidie worden aangevraagd door twee of meer organisaties, die voor eigen rekening en risico met elkaar samenwerken.

Openstelling

Er wordt maximaal 50% subsidie verleend, met een maximum van € 500.000,-- en een minimum van € 200.000,--. De projectactiviteiten dienen vanuit staatssteun verantwoord te worden onder de vrijstellingen van innovatieclusters, kennisverspreiding door kennisinstellingen en/of de-minimis. In de meeste gevallen zal sprake zijn van de vrijstelling voor innovatieclusters. In dat geval zijn alleen personeelskosten en administratiekosten subsidiabel.  Zie de  Beleidsregels in 2018 voor details.
Let op: De regeling Stimuleren clusters en netwerken wordt voor het laatst in deze vorm en omvang opengesteld.

Er is een bedrag beschikbaar van € 3.600.000,-- voor projecten in Gelderland en Overijssel. De middelen worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe dat betekent dat  subsidieaanvragen in behandeling worden genomen op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn.
Voor meer informatie: Infoblad Stimuleren clusters en netwerken (3.5) (PDF 274 kB)

Voorbeeld

Stichting Health Valley (HV), het innovatiecluster stichting ICT for Brain, Body en Behavior (i3B) en stichting Food Valley NL hebben de handen ineengeslagen in het project ‘C.I.A.L.E.’: Connect, Innovate, Accelerate, Learn en Expand. Het project richt zich op de Health sector, waarbij crossovers worden gemaakt met de sector Agro& Food en HTSM en de ondersteunende sector creatieve industrie (gaming).  Doelstelling van het project is het tot stand brengen van samenwerking tussen mkb-ondernemingen, het uitbreiden van samenwerking gericht op MKB ondernemingen en de stimulering van mkb-ondernemingen tot valorisatie op het thema ICT, Hersenen-, Cognitie en gedrag, Voedsel en Gezondheid. De projectwerkzaamheden bestaan uit het verbinden van de partijen rond dit thema door het opstellen van een gezamenlijke innovatie agenda, opzetten van R&D samenwerkingsprojecten, matchmaking voor mkb-bedrijven, het aanbieden van een opleidingsprogramma gericht op ondernemerschap en ten slotte de uitbouw en promotie van het i3B, Health Valley en Food ValleyNL netwerk voor economische en maatschappelijke impact voor de regio. De aanpak heeft naar verwachting een ‘sneeuwbaleffect’, waarbij de samenwerking, innovatie en impact continue groeit met meer samenwerking, innovaties en economische en maatschappelijke impact voor de regio tot gevolg.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?